Algemene Voorwaarden

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke juridische voorwaarden die gelden voor iedereen die de website www.ziesoo.com bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt. ZIESOO biedt uiteenlopende diensten aan; daarom is een deel van de hierna volgende bepalingen mogelijk niet of maar gedeeltelijk van toepassing, voor de diensten die jij afneemt.

ZIESOO is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68666780.

 

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

1.1 Dienst

De dienstverlening die door ZIESOO wordt aangeboden door middel van de website www.ziesoo.com, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Systemische Coaches en gebruikers met elkaar in contact komen. De dienstverlening wordt bij punt 3 verder toegelicht.

1.2 Coach

Iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend op de website.

1.3 Gebruiker

Iedere bezoeker van de website.

1.4 Website

www.ziesoo.com en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij behorende tool en apps.

 

  1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘ZIESOO’, de Coach en de Gebruiker.

2.2. ‘ZIESOO’ wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

2.3. ‘ZIESOO’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘ZIESOO’, gaat zij stilzwijgend met de aanpassing akkoord.

2.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

  1. De dienst

3.1. ZIESOO is een internet platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt. ZIESOO zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen de Coach en een Gebruiker.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van ZIESOO kunnen Coaches een verzoek indienen tot vermelding op de website. ZIESOO kan een verzoek om welke reden dan ook weigeren, dan wel beëindigen.

3.3 Een vermelding op de website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden profiel inclusief foto.

3.4 Een Coach dient binnen 24 uren contact op te nemen met iedere gebruiker die wordt aangeboden door ZIESOO aan de Coach.

 

  1. Beschikbaarheid van de dienst

4.1. ZIESOO is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

4.2. ZIESOO is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

4.3. ZIESOO garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. ZIESOO is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

 

  1. Gebruik van de dienst

5.1. De gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te maken op basis van de eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om in zee te gaan met een Coach ligt volledig bij de Gebruiker. Bij klachten over een Coach of een Gebruiker is ZIESOO bereikbaar via info@ziesoo.com.

  1. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst (abonnement) tussen de Coach en ZIESOO geldt voor de periode van drie maanden zonder opzegging wordt de overeenkomst omgezet in een onbepaald abonnement. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

6.2 Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contracttermijn dient de Coach de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen kan per mail via admin@ziesoo.com.

6.3 ZIESOO wijst coaches erop dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door ZIESOO namelijk direct met instemming van de coach uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

6.4 ZIESOO is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de internationale ethische code voor coaches .

6.5 ZIESOO is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer ZIESOO het vermoeden heeft dat een vermelding op www.ziesoo.com in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

6.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst vanwege een situatie zoals beschreven in 6.4 en/of 6.5, vindt geen ongedaan making plaats van de dienst die ZIESOO heeft geleverd en/of heeft verricht en vindt er geen terugbetaling plaats. Bedragen die ZIESOO vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd.

6.7. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook vervalt per direct uw recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd. ZIESOO verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het profiel. Na het einde van de overeenkomst zal ZIESOO bij uw eerste verzoek alle content verwijderen of anonimiseren. ZIESOO is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst enige content aan u te verstrekken en/of te converteren.

 

  1. Betaling

7.1. De prijzen van het abonnement zijn terug te vinden op www.ziesoo.com. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.2. ZIESOO is gerechtigd op elk moment de prijzen aan te passen. Indien de Coach niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Coach de dienst (het abonnement) opzeggen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

7.3. De kosten die verschuldigd zijn aan ZIESOO dienen direct bij het aanmaken van een profiel (na goedkeuring) te worden voldaan. Bij het daarop volgend jaarabonnement worden de kosten voldaan via automatische incasso.

7.4. In geval van niet-tijdige betaling vanwege een mislukte automatische incasso, is ZIESOO na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de dienst te beëindigen, op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Coach aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van administratiekosten en wettelijke rente (1,5% van openstaand bedrag per maand) inbegrepen.

7.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 

  1. Aansprakelijkheid

8.1. ZIESOO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de dienst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen de coach en de gebruiker.

8.2 ZIESOO garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. ZIESOO garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de coaches die hun diensten op de website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een coach die via de website kan worden gevonden.

8.3. ZIESOO is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

8.4. U vrijwaart ZIESOO tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u via de website verstrekt en uit de eventuele contacten en / of contracten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de website. Tevens vrijwaart u ZIESOO voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

 

  1. Privacy

9.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Coach en de Gebruiker (persoons)gegevens aan ZIESOO.  Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van ZIESOO en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

  1. Toepasselijk recht

10.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht.

10.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en is ZIESOO gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.3. ZIESOO mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen mocht dit zich voordoen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw profiel beëindigen.